દિવ્ય ભાસ્કર તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર

તમારું બ્રાઉઝર મેનુ ઓપન કરવા પર ટેપ કરો અને દિવ્ય ભાસ્કરને પિન કરવા માટે સિલેક્ટ કરો
"Add to Homescreen"

દિવ્ય ભાસ્કર તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર

તમારું બ્રાઉઝર મેનુ ઓપન કરવા માટે પરટેપ કરો અને સિલેક્ટ કરો
"Add Bookmark"

Top News

loader
Advertisement